Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Klub železničných historických vozidiel Poprad

Klub železničných historických vozidiel Poprad    

 I. Základné ustanovenia   

1)      Klub železničných historických vozidiel Poprad je dobrovoľným združením občanov so zameraním na reštaurovanie a prevádzkovanie historických železničných koľajových vozidiel, parného rušňa 477.013 zapísaného ako zbierkový predmet Muzejno-dokumentačného centra pod prír. č. MDC 2003/00018, motorového rušňa T466.0254 zapísaného ako zbierkový predmet Muzejno-dokumentačného centra pod prír. č. MDC 2004/00016, motorového vozňa M240.0042 zapísaného ako zbierkový predmet Muzejno-dokumentačného centra pod prír. č. MDC 2004/00026 ako aj ďalších muzeálnych historických vozidiel nachádzajúcich sa na území Slovenska.   

2)      Klub železničných historických vozidiel Poprad je samostatným a nezávislým združením občanov bez ohľadu na ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské zmýšľanie a sociálne postavenie.   

3)     Klub železničných historických vozidiel Poprad sídli na adrese:         

Klub železničných historických vozidiel Poprad, Železničná 2, 058 01 Poprad    

4)     Klub železničných historických vozidiel Poprad má právnu subjektivitu s možnosťou nadobúdať práva a záväzky.   

5)     V písomnom styku  a v ďalších bodoch stanov sa bude používať skratka  KŽHVP.     

II. Cieľ činnosti   

1)     Združovať občanov, ktorí majú hlbší záujem o renováciu a prevádzku historických koľajových vozidiel, históriu železničnej dopravy, cestovanie, zberateľskú činnosť, ako aj iné príbuzné činnosti.   

2)     Propagovať históriu železničnej dopravy a  svojou rôznorodou činnosťou napomáhať rozvoju a zachovávaniu dopravných pamiatok, prezentácií regiónu, MDC (Muzejno-dokumentačné centrum železníc) a  železničných podnikov (ŽSR, ZSSK Slovensko, a ZSSK Cargo).   

3)     Úzko spolupracovať s MDC, železničnými podnikmi, muzeálnymi a kultúrnymi inštitúciami a  inými organizáciami a  združeniami pri zdokumentovávaní a záchrane železničných pamiatok.   

4)     Spolupracovať s ďalšími subjektmi z oblasti železničnej dopravy.   

5)     Prevádzkovanie historických koľajových vozidiel.   

6)     Aktívne prispievať k ochrane životného prostredia a viesť svojich členov k tomu, aby svojou činnosťou zvyšovali starostlivosť o životné prostredie.   

7)     Pre zabezpečenie svojich cieľov využívať dobrovoľnú angažovanosť svojich členov, získavať finančné prostriedky, pomoc iných organizácii a súkromných osôb, spolupracovať s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, využívať oznamovacie prostriedky a iné zákonné prostriedky.      

III. Členstvo   

1)    Členskú základňu KŽHVP tvoria: 

a)      riadni členovia, 

b)      čestní členovia, t.j. fyzické alebo právnické osoby, ktorým členská schôdza za mimoriadne zásluhy pre združenie udelila čestné členstvo. Títo členovia sú zbavený úhrady zápisného a členských príspevkov a nemôžu byť volený do orgánov združenia.

Čestný člen nemá hlasovacie právo, má hlas iba poradný, 

c)      voľný členovia, to jest osoby ktoré boli ku dňu vzniku KŽHVP členmi Veterán Klubu Železníc a nemajú záujem o riadne členstvo. Títo členovia sú zbavený úhrady členského a nemajú práva a povinnosti riadnych členov. 

Každý člen KŽHVP, ktorý nie je zamestnancom železničných podnikov (ŽSR, ZSSK Cargo Slovakia a ZSSK Slovensko) prípadne iných železničných dopravcov prevádzkujúcich dopravu na tratiach ŽSR, musí byť poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rozsahu predpísanom internými smernicami a nariadeniami ŽSR a ZSSK. Každý člen vykonáva všetky zverené práce na vlastné nebezpečenstvo a sám posúdi, či je schopný ich zvládnuť vzhľadom na svoj fyzický a zdravotný stav.   

2)    Riadnym členom KŽHVP sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami a programom KŽHVP. Preto záujemcovi o členstvo musia byť spolu s prihláškou dané aj stanovy KŽHVP. O prijatí záujemcu za člena rozhodne členská schôdza hlasovaním po uplynutí skúšobnej doby pre vstup do KŽHVP v trvaní jedného roka. Členom sa záujemca stáva po zaplatení zápisného a členských príspevkov za príslušné obdobie a vydaní členského preukazu . Členstvo je neprevediteľné na inú osobu.   3)     Členstvo v KŽHVP zaniká: 

a)        vystúpením, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z KŽHVP Klubovej rade, 

b)        neplatením členských príspevkov počas jedného roka, 

c)         úmrtím fyzickej alebo zánikom právnickej osoby, 

d)        vylúčením, členstvo zaniká dňom rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení.   

5)     Členstvo v KŽHVP môže byť zrušené najmä ak: 

a)       člen sústavne a zámerne poškodzuje záujmy KŽHVP,  

b)       opakovane porušil stanovy KŽHVP, 

c)        člen používal svoje postavenie v KŽHVP pre získanie neoprávnených výhod pre seba alebo iné osoby, 

d)       člen riadne neplní zverené úlohy alebo povinnosti, ktoré na seba prevzal,   

6)     Proti rozhodnutiu členskej schôdze KŽHVP o zrušení členstva, je možné sa odvolať do 30 dní od rozhodnutia písomnou formou na Revíznu komisiu. Revízna komisia musí najneskôr do 14 dní od doručenia sťažnosti rozhodnúť. Rozhodnutie je záväzné a nemenné.    

7)     Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz, nemá nárok na podiel majetku KŽHVP, vrátenie zápisného a už zaplatených členských príspevkov.   

IV. Členské príspevky   

1)       Členské príspevky sa skladajú zo: https://www.aaafinewatches.me/

a)     zápisného, 

b)     ročných členských príspevkov.   

2)        Výšku členských príspevkov a zápisného pre daný kalendárny rok stanový výročná členská schôdza.   

3)        Členský príspevok záujemcu o členstvo počas skúšobnej doby predstavuje polovica členského riadneho člena. V prípade neprijatia za riadneho člena nie je právny nárok na vrátenie členských príspevkov.   

4)        Zápisné je jednorazový poplatok, ktorý je povinný každý nový prijatý člen uhradiť KŽHVP do 30 dní odo dňa zápisu.   

5)        Členské je možné platiť jednorázovo do konca marca príslušného kalendárneho roku, prípadne spôsobom schváleným členskou schôdzou. Člen ktorý nezaplatí členské ku dňu splatnosti bude penalizovaný výškou 0,05 % dlhujúcej sumy za každý začatý deň.     

6)        Členská schôdza môže rozhodnúť o odpustení zaplatenia členského za určité obdobie, ak o to člen požiada písomnou formou spolu s udaním dôvodu a dĺžkou obdobia počas ktorého nie je schopný platiť členské.       

V. Práva a povinnosti členov KŽHVP   

1)          Práva riadneho člena: 

a)        podieľať sa na činnosti KŽHVP, 

b)        využívať priestory KŽHVP a jeho zariadenie, 

c)         zúčastňovať sa na všetkých podujatiach KŽHVP a využívať všetky členské výhody, ktoré odsúhlasí Členská schôdza, 

d)        žiadať informácie o  hospodárení od orgánov KŽHVP a  nahliadnuť do akýchkoľvek  písomností,  

e)         byť informovaný o rozhodnutiach orgánov KŽHVP, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov a  podávať návrhy, námety, žiadosti, sťažnosťami a žiadať stanovisko k nim, 

f)          hlasovať, voliť a byť volený do orgánov KŽHVP, 

g)        vzdať sa funkcie v orgánoch KŽHVP, 

h)        vystúpiť z KŽHVP.   

2)         Povinnosti riadneho člena KŽHVP: 

a)     konať v súlade s cieľmi a poslaním KŽHVP, 

b)     dodržiavať stanovy KŽHVP, interné predpisy železničných podnikov (prevádzkový poriadok SP, bezpečnostné predpisy) a uznesenia orgánov KŽHVP, 

c)      platiť členské. Od platenia členského príspevku sú oslobodení čestný členovia a voľný členovia, 

d)     plniť uznesenia orgánov KŽHVP, 

e)     aktívne sa podieľať na činnosti KŽHVP, vykonávať podľa svojich možností a schopností zverené funkcie. Odpracovať ročne v prospech KŽHVP zdarma určený počet brigádnických hodín. Počet hodín určí výročná Členská chôdza, 

f)       člen KŽHVP je povinný zachovávať mlčanlivosť o vnútorných veciach KŽHVP. Oficiálne stanoviská a vyhlásenia prezentuje predseda KŽHVP. Vystúpenia na verejných fórach podliehajú schváleniu orgánov KŽHVP, 

g)     na verejných podujatiach na ktorých prezentuje KŽHVP vystupuje a koná tak, aby nepoškodil dobré meno KŽHVP,  

h)     oznámiť, ak by vedel o krivde alebo neprávosti, ktorá je konaná na inom členovi, prípadne o nekalej činnosti vykonávanej v priestoroch KŽHVP alebo na úkor KŽHVP, 

i)       člen je  povinný informovať o svojich krokoch v záležitostiach KŽHVP Klubovú radu, j)       nie je oprávnený konať a vystupovať v mene KŽHVP bez vedomia a súhlasu orgánov KŽHVP, 

k)     oboznámiť sa so stanovami a programom KŽHVP, bezpečnostnými predpismi železničných podnikov.      

VI. Organizačná štruktúra KŽHVP a jeho orgány   

1)     Orgány KŽHVP sú:  

a)     Členská schôdza, 

b)     Klubová rada, 

c)      Revízna komisia.   

2)        Z každého rokovania orgánov KŽHVP musí byť vyhotovená písomná zápisnica, ktorá musí byť zverejnená v priestoroch KŽHVP na mieste, ktoré je prístupné všetkým členom.   

3)        Členská schôdza je zvolávaná Klubovou radou podľa potreby, minimálne však raz za pol roka.   

4)        Výročná členská schôdza je zvolávaná Klubovou radou raz ročne v prvom mesiaci nasledujúceho kalendárneho roku.   

5)        Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda KŽHVP najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti ktoréhokoľvek riadneho člena KŽHVP.   

6)        Členská schôdza je najvyšším orgánom KŽHVP.    

a)       je uznášaniaschopná pri účasti najmenej 70% všetkých členov, uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak nie je členská schôdza uznášania schopná, musí sa do 14 dní zvolať nová členská schôdza, 

b)       schvaľuje stanovy KŽHVP a zmeny v nich. Rozhodnutie o zmene stanov je platné ak zaň zahlasuje 3/5 väčšina prítomných členov, 

c)        prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení KŽHVP za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze a správu Klubovej rady, 

d)       prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet na príslušný rok navrhnutý Klubovou radou, e)       volí Klubovú radu, 

f)         schvaľuje členstvo nových členov a ruší členstvo v KŽHVP, 

g)       určuje počet brigádnických hodín, výšku zápisného, členských príspevkov a odsúhlasuje žiadosti od oslobodenia platenia členských príspevkov.   

7)        Klubová rada je volená členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov. Jednanie rady zvoláva jej predseda min. 1 krát za mesiac. Rada je povinná predložiť na výročnej členskej schôdzi správu o činnosti združenia a finančnú uzávierku predchádzajúceho kalendárneho roka. Kedykoľvek na požiadanie ktoréhokoľvek riadneho člena je povinná na najbližšej členskej chôdzi podať informácie o činnosti združenia a stave hospodárenia. Členovia Klubovej rady sú oprávnení rokovať a zaväzovať sa v mene KŽHVP. Na platnosť písomného právneho úkonu sa požaduje podpis minimálne dvoch členov Klubovej rady. 

Pracuje v zložení:  rolex day date replica

a)     predseda 

b)     podpredseda 

c)     pokladník   

Predseda:

  ·            je najvyšší funkcionár klubu – štatutárny zástupca ·            jedná a podpisuje za KŽHVP v plnom rozsahu, ·            zodpovedá za čerpanie prostriedkov KŽHVP a v tejto veci má právo veta, ·            zvoláva a riadi zasadnutie Klubovej rady, ·            zodpovedá za realizáciu uznesenia členskej schôdze, ·            v odôvodnených prípadoch môže na členskej schôdzi navrhnúť odvolanie člena rady.  

Podpredseda: ·       zastupuje predsedu v plnom rozsahu v prípade jeho neprítomnosti  ·       vedie administratívu KŽHVP (evidencia členov, spracovanie zápisníc zo schôdzí atď.).   

Pokladník: ·        vedie predpísanú finančnú evidenciu, ·        rieši ekonomické a hospodárske otázky KŽHVP v spolupráci s ostatnými členmi Klubovej rady a vedie o nich evidenciu, ·        podpisové právo môže uplatňovať iba spoločne s predsedom alebo podpredsedom KŽHVP.   

8)        Revízna komisia je orgánom KŽHVP, ktorý je oprávnený dozerať na všetku jeho činnosť. Revíznu komisiu odvoláva a volí Členská schôdza na obdobie dvoch rokov. Za člena revíznej komisie nesmie byť zvolený žiadny člen Klubovej rady. Revízna komisia má troch členov.  Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi jej činnosť a môže zvolať v odôvodnených prípadoch členskú schôdzu. Má povinnosť nahliadnuť a preskúmať účty a všetky doklady KŽHVP, hlavne finančnú evidenciu a žiadať si informácie od členov Klubovej rady a

 


Všetky ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / 1 EUR
© Klub železničných historických vozidiel Poprad 2008
Created By Kuki's WebSolutions